Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden : deze voorwaarden die algemeen van toepassing zijn op Producten en/of Diensten ten behoeve van de Opdrachtgever
 • Cheops: Cheops Technology NV, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 7 B, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0438.846.311.
 • Bestelling : een door beide Partijen ondertekende Offerte
 • Bijlage : een bijlage bij deze Overeenkomst welke daar een integraal onderdeel van uitmaakt en wordt beheerst door de bepalingen daarvan;
 • Diensten: alle werkzaamheden die Cheops voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met de levering van Producten.
 • Kalenderdagen : maandag t/m zondag, iedere dag van de week
 • Offerte: het éénzijdig door Cheops opgesteld order- of bestelformulier, of aanbieding, opdracht, voorstel tot Overeenkomst
 • Opdrachtgever: iedere rechtspersoon met wie Cheops een Overeenkomst sluit, dan wel nog in onderhandeling is, met betrekking tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten.
 • Overeenkomst of Contract: iedere overeenkomst die tussen Cheops en Opdrachtgever tot stand komt, inclusief elke wijziging of aanvulling daarop, bestaande uit de Offerte en/of Bestelling, Specifieke Voorwaarden, Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover van toepassing.
 • Partij of Partijen : Cheops en/of Opdrachtgever
 • Producten: alle hardware, apparatuur, goederen, Programmatuur onderdelen, materialen van derde partijen die de Opdrachtgever aankoopt bij Cheops, al dan niet in het kader van de levering van Diensten voor Opdrachtgever door Cheops.
 • Programmatuur : de door Opdrachtgever bestelde software waar een derde de eigendom van heeft
 • Service Levels: verschillende kwaliteitsniveau’s die Cheops in haar Diensten vastlegt
 • Specifieke Voorwaarden : de voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de Producten en/of Diensten voor de Opdrachtgever
 • Vergoeding : het bedrag dat de Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst aan Cheops moet betalen
 • Verwerkersovereenkomst : de overeenkomst die tussen Cheops en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling hierop, die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en waarbij Cheops optreedt als verwerker en de Opdrachtgever als verwerkersverantwoordelijke, indien en voor zover van toepassing
 • Werkdag: maandag t/m vrijdag tussen 08:00-18:00 uur (gemiddeld 8 uur per werkdag), behalve in België wettelijk erkende feestdagen.

Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met enkelvoud in deze Overeenkomst tevens meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzingen naar Partijen zullen tevens verwijzingen omvatten naar hun rechtsopvolger(s).

Een verwijzing naar deze Overeenkomst houdt een verwijzing naar de artikelen van daaruit in en de bij de Overeenkomst behorende Bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen, geldt de navolgende prioriteitstelling waarbij het hogere document voorrang heeft boven het lagere document:

 • de Bijlagen uit de Overeenkomst; en vervolgens
 • de Specifieke Bepalingen bij de Overeenkomst; en vervolgens
 • de Algemene Bepalingen bij de Overeenkomst
 • de Bestelling
 • de Offerte

Artikel 2 - Toepassingsgebied en wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Bestellingen en Overeenkomsten van en met Cheops voor de levering van Producten, en/of Diensten, alsmede op de uitvoering ervan.

2.2       De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn in geen geval van toepassing, ook niet naast deze Algemene Voorwaarden, en de mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3       Afwijking en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover Cheops dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard in de Bestelling of de Overeenkomst.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1       Elke Offerte is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd met ondertekening door Cheops.  Ingeval de Offerte door Opdrachtgever schriftelijk werd aanvaard, heeft Cheops echter wel het recht deze binnen twee Werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.

3.2       Mondelinge toezeggingen van één der Partijen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk worden bevestigd.

3.3       De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cheops of van zodra Cheops de door Opdrachtgever getekende Offerte heeft ondertekend, waardoor een Bestelling tot stand komt. Later gemaakte afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig indien en van zodra Partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

3.4       De personen die de Overeenkomst ondertekenen voor de Opdrachtgever, waarborgen dat zij gemachtigd zijn en over de nodige bevoegdheid te beschikken om Opdrachtgever tot de Overeenkomst te verbinden.

Enkel daartoe bevoegde personen zoals bestuurders en door bestuurders gevolmachtigde vertegenwoordigers kunnen Cheops juridisch verbinden. Andere vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitingsbevoegdheid en Cheops is gerechtigd dergelijke Overeenkomsten niet te aanvaarden.

Artikel 4 – Wijzigingen aan de Offerte en/of Bestelling

4.1       Opdrachtgever staat jegens Cheops in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Cheops opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Cheops zijn Offerte baseert.  De afbeeldingen, specificaties en technische gegevens welke door Cheops worden vermeld, gelden slechts als inlichting en verbinden Cheops niet.

4.2       Wijzigingen inzake omvang en/of de hoedanigheid van Producten en/of te verrichten Diensten evenals wijzigingen aan tekeningen, specificaties en dergelijke kunnen uitsluitend schriftelijk door beide Partijen worden overeengekomen. Indien een wijziging naar het oordeel van Cheops gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, levertijd en/of kwaliteit waaronder doch niet beperkend eventueel overeengekomen Service Levels zal zij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.

4.3       Cheops heeft het recht om in de Producten en/of Diensten verbeteringen en wijzigingen aan te brengen die Cheops nuttig of noodzakelijk acht, bijvoorbeeld voor de continuïteit, de ontwikkeling en de beveiliging.  De Opdrachtgever verbindt zich ertoe deze verbeteringen en wijzigingen te aanvaarden, en de instructies van Cheops inzake hun implementatie nauwgezet op te volgen.

4.4       Het geheel of gedeeltelijk annuleren door Opdrachtgever van een Bestelling is niet mogelijk.

Artikel 5 - Prijzen en tarieven

5.1       Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten Producten en/of Diensten, gebeurt de levering van Producten en/of Diensten tegen de op het moment van de levering door Cheops gehanteerde prijzen en tarieven.

5.2       Indien de prijs wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd, zal de prijs worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Cheops, geldende voor de periode waarin de Diensten worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

5.3       Voor standaard werktijden op Werkdagen geldt een uur- of dagtarief van 100%. Buiten standaard werktijden op Werkdagen geldt het volgende overwerktarief: Een uur- of dagtarief van 150% is van toepassing op maandag t/m vrijdag tussen 18:00-24:00 uur en tussen 00:00-08:00. Een uur- of dagtarief van 150% is van toepassing op zaterdag tussen 00:00-24:00 uur. Een uurtarief van 200% is van toepassing op zondag en feestdagen tussen 00:00-24:00 uur. Uitvoering van werkzaamheden gebeurt bij voorkeur tijdens standaard werktijden op Werkdagen.

5.4       Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen of expliciet door Cheops anders is aangegeven, zijn alle door Cheops gehanteerde prijzen en tarieven exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, Small Order Fee, Delivery & Administration Fee, haven-, douane-, installatie-, montage-, opleiding-, transport-, reis-, verblijf- of verzendingskosten. Voor bestellingen van minder dan EUR 2500 ex BTW wordt een Delivery & Administration fee gerekend van EUR 25. Voor bestellingen van minder dan EUR 500 ex BTW wordt een Small Order Fee gerekend van EUR 50.

5.5       Indien prijzen zijn vastgelegd in door Cheops gebruikte prijslijsten, gelden die prijzen. De laatst gedateerde prijslijst is daarbij bindend. Van de prijslijst afwijkende prijzen kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

5.6       Voor alle Overeenkomsten geldt dat de prijzen voor maximaal één kalenderjaar gelden en jaarlijks op 1 januari mogen aangepast worden op initiatief van Cheops in functie van parameters die de onderliggende reële kosten vertegenwoordigen, waaronder doch niet beperkend tot de loonkostevolutie. Deze prijsaanpassing zal gebeuren in overeenstemming met de volgende formule : nieuw bedrag = vorig bedrag x (0,2 + 0,8 x nieuwe index/vorige index).  De index die in deze formule wordt bedoeld is de Agoria index.

5.7       Cheops is eveneens gerechtigd om tarieven tussentijds aan te passen omwille van prijsverhogingen opgelegd door derden of omwille van gewijzigde (markt)omstandigheden

5.7.1. Prijzen en tarieven voor Diensten en/of Producten die rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk zijn van inkoopprijzen en –tarieven bij derden, kunnen in dezelfde mate als de aan Cheops aangerekende aanpassing door derden, doorgerekend worden aan de Opdrachtgever, vanaf het moment waarop de derden deze aan Cheops heeft aangerekend.

5.7.2. Prijzen en tarieven voor Diensten en/of Producten die door Cheops worden aangepast omwille van gewijzigde (markt)omstandigheden, zullen voorafgaand aan de prijswijziging worden voorgelegd aan de Opdrachtgever en kunnen enkel doorgerekend worden na schriftelijk akkoord tussen beide Partijen.

5.8.      Wijzigingen van de afgesproken volumes (van Diensten) in gevolge een beslissing van de Opdrachtgever of het niet halen van de afgesproken volumes (van Diensten), leiden enkel tot een pro rata aanpassing van de prijs ingeval van schriftelijk akkoord van Cheops, indien het lagere volume niet meer bedraagt dan 20% minder volume dan de initieel afgesproken volumes (van Diensten), ongeacht of dit het gevolg is van een eenmalige of opeenvolgende aanpassingen. Opdrachtgever bevestigt dat bij prijsaanpassing ten gevolge van een lager volume (van Diensten) met meer dan 20% ten aanzien van de initieel overeengekomen volumes (van Diensten), ongeacht of dit het gevolg is van een eenmalige of opeenvolgende aanpassingen, de prijs niet verder pro rata zal worden aangepast en de totale prijszetting van de geleverde Producten en/of Diensten door Cheops opnieuw bepaald kan worden rekening houdend met het lagere effectieve volume.

Artikel 6 - Facturering en betaling

6.1       Cheops factureert Producten bij verzending van het goed behoudens indien een voorafbetaling vereist is. Cheops factureert Diensten op maandelijkse basis voorafgaand aan de Diensten of indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de Opdrachtgever, na afloop van de Diensten.

6.2       De Opdrachtgever betaalt alle facturen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.  Als betalingstermijn geldt een termijn van dertig (30) Kalenderdagen na factuurdatum voor de levering van Diensten en een termijn van acht (8) Kalenderdagen na factuurdatum voor de levering van Producten, tenzij op de factuur anders is vermeld of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Cheops kan naar eigen oordeel ook steeds een voorafbetaling vereisen vooraleer tot levering van Producten of Diensten over te gaan.

6.3       De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien de Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.4       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Cheops te verrekenen met een vordering van de Opdrachtgever op Cheops, uit welke hoofde dan ook.  Betaalde bedragen blijven verschuldigd en kunnen nooit aanleiding geven tot teruggave.

6.5       De betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Cheops gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de uitvoering van de Diensten en/of de levering(en) van Product(en) op te schorten en een verwijlrente van 1% per maand (of indien hoger, de wettelijke verwijlinterest) in rekening te brengen.  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt onmiddellijk en van rechtswege de gehele prijs of het saldo van de prijs en de bijkomende intresten en/of kosten opeisbaar, evenals het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen.  Bovendien impliceert de niet betaling op vervaldag dat ten voordele van Cheops een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 15% van de hoofdsom, exclusief BTW, van de vervallen factuur, met een minimum van 100 EUR evenals de gemaakte gerechts- en invorderingskosten indien deze het forfait te boven gaan.

6.6       Indien de Opdrachtgever nalaat een openstaande factuur te betalen binnen de tien (10) Kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Cheops het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, zonder tot enige schadevergoeding ten aanzien van de Opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van alle (openstaande) facturen.

6.7.      Betwisting van de factuur moet ten laatste binnen tien (10) Kalenderdagen vanaf de datum van de factuur per aangetekend schrijven aan Cheops kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7 - Duur en beëindiging

7.1       De Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één (1) jaar geldt.

7.2       De duur van de Overeenkomst wordt na de initiële duurtijd telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Cheops de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3) maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

7.3       Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen in geval van een wezenlijke tekortkoming van de wederpartij ten aanzien van een bepaling van de Overeenkomst en de wederpartij verzuimt een dergelijke toerekenbare tekortkoming binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij te herstellen, onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd enig ander recht van de beëindigende Partij.

7.4       Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opzegtermijn, onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd enig ander recht van de beëindigende Partij indien de wederpartij: (i) in staat van faillissement wordt verklaard of zich in geval van kennelijk onvermogen of staking van betaling bevindt; (ii) haar activiteiten al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk stopzet; (iii) beëindigd of ontbonden wordt; of (iv) een vereffenaar of een bewindvoerder wordt aangesteld voor het beheer van de eigendommen of activa van de andere Partij.

7.5.      Cheops heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer het gedrag van Opdrachtgever een negatieve invloed heeft (of dreigt te hebben) op de reputatie van Cheops, of wanneer er ten aanzien van de Opdrachtgever feiten of aanwijzingen bestaan omtrent het onwettig, frauduleus of bedrieglijk gebruik van Producten en/of Diensten van Opdrachtgever.

7.6       Bij beëindiging van de Overeenkomst door één der Partijen staakt Cheops de verlening van de Diensten en dient Opdrachtgever Cheops terstond alle tot en met de datum van de beëindiging verleende Diensten te betalen.   Op expliciete schriftelijke vraag van Opdrachtgever, zullen alle gegevens van Opdrachtgever die zich op datum van beëindiging bij Cheops bevinden, aan de Opdrachtgever in standaardformaat op kosten van Opdrachtgever worden teruggegeven, behalve indien Opdrachtgever schriftelijk verzoekt deze gegevens te vernietigen.  Indien dit door Partijen noodzakelijk wordt geacht, zal Cheops tegen vergoeding en in samenspraak met de Opdrachtgever meewerken aan een kwalitatieve en kwantitatieve overdracht van de gegevens naar Opdrachtgever en/of derde partij. Bij overdracht van de gegevens, draagt Cheops daarbij eveneens de eigendommen en verantwoordelijkheden over aan Opdrachtgever (en dus niet rechtstreeks aan de derde partij) en wordt zij gevrijwaard van alle verantwoordelijkheden.

7.7       Tussentijdse opzeg van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk buiten de gevallen bedoeld in artikel 7.3, 7.4 en 7.5. In ieder geval blijven bij tussentijdse of laattijdige opzeg de vergoedingen onverminderd verschuldigd tot op de eerstvolgende vervaldag.

7.8.      Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst in gevolge een beslissing van de Opdrachtgever wijzigingen aan de afgesproken volumes (van Diensten) plaatsvinden, de volumes (van Diensten) dermate wijzigen of de afgesproken volumes (van Diensten) niet worden gehaald zodat de uitvoering van Overeenkomst onrendabel wordt voor Cheops, dan heeft Cheops het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder schadeloosstelling en met inachtname van een opzegtermijn van (6) zes maanden.

7.9.      In geval van vervroegde beëindiging van de Overeenkomst, om welke dan reden ook, zullen in geval door Cheops voor de Opdrachtgever specifieke investeringen zijn aangegaan of specifieke overeenkomsten zijn afgesloten, de gedane investeringen tegen de restwaarde en/of de gesloten contracten door Opdrachtgever worden overgenomen.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden

8.1       Partijen erkennen dat het welslagen van de levering van Diensten en/of Producten afhankelijk is van een correcte onderlinge samenwerking.  Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Cheops gewenste medewerking verlenen.

8.2       Cheops voert de door of namens haar te verrichten Diensten op vakbekwame en zelfstandige wijze uit.  De door Cheops aangegane verplichtingen zijn middelenverbintenissen. Enkel Cheops is verantwoordelijk voor haar medewerkers en Opdrachtgever voert onder geen enkel beding enig gezag, leiding of toezicht uit op de medewerkers van Cheops.   Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de werkzaamheden aan de door Cheops ingezette medewerkers kenbaar maken.

8.3       Opdrachtgever draagt het risico van de selectie en geschiktheid van de door Cheops te leveren Producten en/of Diensten.

8.4       Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of onderaannemers inzet, zullen dit personeel en deze onderaannemers beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. In geval medewerkers van Cheops op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals toegang tot computerruimten en systemen en een werkruimte welke zal voldoen aan de wettelijke eisen, met computer- en netwerkfaciliteiten.

8.5       Indien Opdrachtgever in verband met de Diensten en/of Producten van Cheops, programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Cheops ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Cheops nodig mocht hebben.

8.6       Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Cheops mogelijk te maken, zal Opdrachtgever steeds tijdig alle in redelijkheid door Cheops gevraagde gegevens of inlichtingen verschaffen.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Cheops verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.    Cheops zal Opdrachtgever periodiek inlichtingen verstrekken omtrent de uitvoering van de Diensten.

8.7       Indien en voor zover Cheops programmatuur, diensten en/of licentie’s van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, de programmatuur, diensten en/of de (licentie)voorwaarden van de desbetreffende derde in de verhouding tussen Cheops en Opdrachtgever van toepassing zijn, met uitzondering van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 - Levering; risico en eigendomsoverdracht van Producten

9.1       Iedere levering dient beschouwd te worden als een afzonderlijke transactie en wordt uitgevoerd op risico van de Opdrachtgever. De levering geschiedt in principe op de voorziene leveringsdatum zonder dat Cheops deze datum kan waarborgen. Cheops zal naar best vermogen de Opdrachtgever tijdig informeren omtrent mogelijke wijzigingen van de leveringsdatum. Deze leveringsdatum geldt louter als een indicatie. Geen enkele vertraging of gebeurtenis kan aanleiding geven tot eender welke afhouding, het vorderen van schadevergoeding, en/of contractbreuk.

9.2       Vanaf de verzending gaat het risico van de verkochte Producten volledig over op de Opdrachtgever, die vanaf dat ogenblik zal instaan voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken en alle schade aan of door deze Producten veroorzaakt.

Artikel 10 - Garanties

10.1     De juistheid van de levering van een Product en/of Dienst moet bij ontvangst nagezien worden door Opdrachtgever, die onmiddellijk bij de levering dient na te gaan of de levering overeenstemt met de Bestelling.

10.2     Een klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde Producten en/of Diensten, zal enkel in aanmerking kunnen worden genomen indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon, prestatiestaat of werkorder wordt vermeld en/of ten laatste binnen de tien (10) Kalenderdagen na ontvangst van de Producten en/of Diensten per aangetekend en gemotiveerd schrijven meegedeeld wordt aan de maatschappelijke zetel van Cheops.  Klachten omtrent de Producten en/of Diensten ontheffen Opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

10.3     De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van Producten en/of Diensten beperkt zich tot (i) de vervanging of de herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant en binnen de door fabrikant voorziene waarborgperiode en (ii) het nogmaals uitvoeren van de gebrekkige Diensten. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast worden gevorderd. De Producten dienen steeds door de Opdrachtgever in de originele verpakking te worden teruggezonden.  Blijken de Producten na controle door de fabrikant niet defect te zijn, is een manipulatie- en administratiekost van EUR 100,- verschuldigd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1     Indien één der Partijen tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere Partij hem deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn van minstens dertig (30) Kalenderdagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de wanprestatie te bevatten zodat de wederpartij in staat is adequaat te reageren.

11.2     De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cheops meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Cheops vervalt door het enkele verloop van twaalf 12 maanden na het ontstaan van de schade.

11.3     De in artikel 11.2 bedoelde contractuele, buitencontractuelen en/of wettelijke aansprakelijkheid en/of vrijwaring voor directe schade is, ongeacht het aantal gebeurtenissen, ten alle tijden beperkt tot

 • maximaal het bedrag gelijk aan de Vergoeding (exclusief BTW) welke gedurende twaalf (12) maanden is verschuldigd voor de desbetreffende ingebreke blijvende Dienst, tenzij de Overeenkomst een kortere looptijd heeft dan twaalf (12) maanden, in welk geval het bedrag beperkt is tot de Vergoeding die voor de kortere looptijd voor de desbetreffende ingebreke blijvende dienst verschuldigd is
 • maximaal het bedrag gelijk aan de Vergoeding (exclusief BTW) welke betaald is geweest voor de levering van het Product

In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade onder enige Overeenkomst meer bedragen dan EUR 500,000-.

11.4.    De in artikel 11.3 opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of indien sprake is van fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van schadeverwekkende partij.

11.5     De in artikel 11.2 bedoelde contractuele, buitencontractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan winstderving; omzetderving; gemiste besparingen; schade door bedrijfsstagnatie; verlies van data; reputatieschade; kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade; andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 11.3.

11.6     Ingeval een gebeurtenis schade voor één van de Partijen met zich mee kan brengen, zullen Partijen zich ervoor inspannen en maatregelen nemen (waaronder bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van personen en middelen) om de gevolgen van deze gebeurtenis en de schade te beperken. Partijen zullen elkaar hierbij bijstaan.  Cheops is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van de door Cheops geleverde Diensten en/of Producten.

Artikel 12 – Overmacht

12.1     Overmacht is een tekortkoming die niet aan de schuld van een Partij te wijten is en eveneens niet krachtens wet, rechtshandeling of algemeen geldende opvattingen voor rekening van die Partij komt.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: algemene stakingen, overmacht van leveranciers, gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur (van derden) waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Cheops is voorgeschreven, storingen in het elektriciteits- of communicatienetwerk, brand, ontploffing, embargo, oorlog, natuurrampen en terrorisme, epidemieën, verstoringen veroorzaakt door Opdrachtgever en/of derde Partijen.

12.2     Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan dertig (30) Kalenderdagen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan en dit onverminderd de betalingsverplichtingen.

Artikel 13 - Intellectuele Eigendomsrechten

13.1     Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals o.a. technieken, processen, concepten, methodologiëen, die - waar en wanneer dan ook – in het kader van de Bestelling en/of Overeenkomst ontstaan en zoals geleverd aan Opdrachtgever, berusten ten alle tijden bij Cheops.

Indien Cheops eigen Programmatuur of Programmatuur van derden gebruikt voor de levering van de Diensten dan blijven de intellectuele eigendomsrechten op deze Programmatuur evenals wijzigingen, afgeleide werken of bijkomende ontwikkelingen exclusief bij Cheops.

Op grond van de Overeenkomst worden geen rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder onder meer zijn begrepen handelsnamen, merknamen en beeldmerken, aan een andere Partij overgedragen. Voor een dergelijke overdacht is een aparte overeenkomst vereist, waarin zo'n overdracht uitdrukkelijk en schriftelijk wordt geregeld.

13.2     Indien Opdrachtgever Programmatuur aan Cheops ter beschikking stelt voor het leveren van de Diensten, dan kent Opdrachtgever aan Cheops een niet exclusief recht om de programmatuur, welk recht is beperkt tot het gebruiken, (doen) onderhouden, (doen) verbeteren en verder te (doen) ontwikkelen ten behoeve van de Dienstverlening aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt daartoe de programmatuur aan Cheops ter beschikking, inclusief indien vereist de broncode ervan. De programmatuur van Opdrachtgever, met inbegrip van de intellectuele en industriële eigendom van bestaande en toekomstige programmatuur, zijn, blijven, respectievelijk worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van tot stand komen ervan ook als deze nog niet voltooid zijn.

13.3     Opdrachtgever verwerft een beperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst ten aanzien van de Programmatuur welke reeds bestond voorafgaand aan de start van de Diensten en/of welke buiten de reikwijdte van de Diensten zijn ontwikkeld, die Cheops tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever levert en waarvan de intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle verbeteringen en aanpassingen hierop) bij haar of haar licentiegevers (blijven) berusten.  Indien de Programmatuur bij Cheops’ licentiegever berust, dan zal deze Programmatuur aan de Opdrachtgever volgens de derde partij technologie overeenkomst geleverd worden en dus niet onder de huidige Algemene Voorwaarden.

13.4     Indien een derde partij een vordering indient dat de Diensten die Cheops heeft geleverd een inbreuk maakt op diens intellectuele eigendomsrechten, dan zal Cheops de Opdrachtgever verdedigen tegen dergelijke rechtsvordering en vrijwaren voor schade en aansprakelijkheid door een rechtbank toegewezen aan de derde partij of vastgelegd in een minnelijke schikking zoals aanvaard door Cheops, mits de Opdrachtgever als volgt handelt :

 • Cheops onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt, en dit uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever de vordering heeft ontvangen
 • Cheops de exclusieve bevoegdheid geeft om zich tegen de aanspraken te verdedigen en eventueel een schikking te treffen, alsmede;
 • Cheops de informatie, assistentie en machtiging geeft die nodig zijn om zich te verdedigen of een minnelijke schikking aan te gaan.

Cheops zal Opdrachtgever echter niet vrijwaren indien de inbreuk een gevolg is van:

 • het gebruik van de Diensten (of een gedeelte daarvan) in combinatie met materialen, producten, hardware, programmatuur, data, systemen of andere die niet door Cheops zijn geleverd,
 • gebruik van de Diensten, Producten, Programmatuur (of een gedeelte daarvan) anders dan waarvoor zij waren gemaakt,
 • wijziging van de Diensten, Producten, Programmatuur (of een gedeelte daarvan) waardoor de inbreuk wordt veroorzaakt; en
 • verzuim van Opdrachtgever de Diensten, Producten, Programmatuur (of een gedeelte daarvan) op aanwijzing van Cheops te wijzigen waardoor de inbreuk had kunnen worden opgeheven of voorkomen.

Indien door de rechtbank of minnelijke schikking vast staat dat de Diensten en/of Producten een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, dan heeft de Opdrachtgever de keuze de Diensten te wijzigen, zodat deze geen inbreuk meer maakt (met in overwegende mate behoud van de gebruiksmogelijkheid of functionaliteit) of een licentierecht te verkrijgen om de Diensten voor te zetten, of, indien deze alternatieven commercieel gezien niet redelijk zijn, mag de Opdrachtgever de Diensten beëindigen en/of de Producten terug bezorgen en Cheops dient de daarvoor door de Opdrachtgever aan Cheops betaalde Vergoeding terug te betalen.

Dit artikel beschrijft het uitputtend verhaalsrecht van de Opdrachtgever voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

14.1     “Vertrouwelijke Informatie” omvat alle data uitgewisseld in het kader van de Overeenkomst, alle gegevens en kennis omtrent de relatie tussen Partijen, alsmede omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere Partij en voorts alle andere informatie en gegevens van een Partij, waarvan deze Partij kenbaar heeft gemaakt dat deze vertrouwelijk zijn, dan wel waarvan de wederpartij begrijpt of in redelijkheid moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.

14.2     Partijen verplichten zich alle redelijke maatregelen te zullen treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, waarvan zij, hun personeelsleden of voor hen werkzame derden bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst kennis kunnen nemen.  Partijen zullen hun werknemers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven en staan ervoor in dat de werknemers door een arbeidsovereenkomst en/of de voor hen werkzame derden door een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie.

14.3     De in het voorgaande lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor gegevens met betrekking waartoe Partijen kunnen aantonen dat: (i) de gegevens al bekend waren aan derden; (ii) het gegevens van algemene bekendheid betreft; (iii) de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting en/of op verzoek van een rechtbank; (iv) de gegevens bekend waren aan de wederpartij voor het sluiten van de Overeenkomst zonder inbreuk op een vertrouwelijkheidsverplichting.

14.4     Cheops is verplicht en draagt er zorg voor dat alle persoonsgebonden gegevens van Opdrachtgever geheim blijven en niet anders worden aangewend dan voor het doel, waarvoor zij bij Cheops beschikbaar zijn.

Artikel 15 - Kennisgevingen en overige mededelingen

15.1     Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake dienen kennisgevingen en overige mededelingen aan Partijen verband houdende met de Overeenkomst te worden gedaan aan de maatschappelijke zetel van elk der Partijen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, per koerier, of per e-mail met aansluitende schriftelijke bevestiging per aangetekende brief.

15.2     Kennisgevingen en overige mededelingen welke op de hierna genoemde wijzen zijn verzonden worden geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de volgende momenten:   i) indien per koerier verzonden: op het moment van afgifte door koerier aan geadresseerde;   ii) indien verzonden per aangetekende brief: op de Werkdag vermeld op het bericht van ontvangst;    iii) indien verzonden per e-mail (met aansluitende bevestiging per aangetekende brief): op het moment van ontvangst door de geadresseerde van de e-mail (als dit na 17:00 uur plaatselijke tijd is om 09:00 uur op de eerstvolgende Werkdag).

Artikel 16 - Niet afwerving

16.1     Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na afloop of beëindiging hiervan, zal de Opdrachtgever onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, niet overgaan tot (i) de indienstneming van een medewerker of van een gewezen medewerker van Cheops tot zes (6) maanden na de beëindiging van diens (arbeids)overeenkomst of (ii) een samenwerking aangaan op zelfstandige basis, (rechtstreeks, via enige vennootschap of via een derde), met een contractor, medewerker of een gewezen medewerker van Cheops tot zes (6) maanden na de beëindiging van diens (arbeids)overeenkomst, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cheops.

16.2     Indien de Opdrachtgever in strijd met Artikel 16.1 handelt, heeft Cheops recht op een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding van één (1) jaar bruto loonsom of één (1) jaar betaalde dag- of uurvergoedingen van de betrokken medewerker of contractor, onverminderd het recht om bijkomende schadeloosstelling te vorderen. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de Opdrachtgever die met de bedoeling dit verbod te omzeilen op eender welke andere manier hetzelfde resultaat bereikt.

Artikel 17 - Overige bepalingen

17.1     Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij is het geen van de Partijen bij de Overeenkomst toegestaan om haar rechten of plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Het is weliswaar Cheops toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever rechten of plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan de met haar verbonden ondernemingen of beroep te doen op onderaannemers.  Cheops blijft volledig verantwoordelijk voor onderaannemers bij de uitvoering van de Overeenkomst.

17.2     Indien één of meer artikelen van de Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van de Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen alsdan, zo nodig in gezamenlijk overleg, zo veel mogelijk als toelaatbaar is, in de geest van de bedoeling van de ongeldige of niet verbindende artikelen de Overeenkomst nakomen. Voorts zullen Partijen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van de Overeenkomst, de Overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo weinig mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.

17.3     De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de Overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt.

17.4     Cheops is gerechtigd om de naam en het logo van de Opdrachtgever evenals een beschrijving van de bij de Opdrachtgever uitgevoerde Diensten als referentiemateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

18.1     De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2     Geschillen tussen Partijen, die niet binnen vijf (5) Werkdagen worden geschikt, zullen onverwijld aan het management van beide Partijen worden voorgelegd teneinde een beslissing van het management te verkrijgen. Geschillen die niet binnen vijftien (15) Werkdagen door het management zijn beslecht, zullen op verzoek van de meest gerede Partij worden beslecht door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen.

18.3     In spoedeisende zaken heeft elke Partij steeds het recht bij de kort geding rechter te Antwerpen een voorlopige voorziening in kort geding te vragen.

Voorgaande versies

Versie 01

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.