Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Offerte: het door Cheops opgesteld order- of bestelformulier, of voorstel tot Overeenkomst, dat door de Opdrachtgever wordt getekend en op grond waarvan de bestelling van Producten en/of Diensten gebeurt.
  • Cheops: Cheops Technology NV
  • Diensten: alle werkzaamheden die Cheops voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met de levering van Producten.
  • Opdrachtgever: iedere rechtspersoon met wie Cheops een Overeenkomst sluit, dan wel nog in onderhandeling is met betrekking tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten.
  • Overeenkomst of Contract: iedere overeenkomst die tussen Cheops en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
  • Producten: alle hardware, apparatuur, goederen, onderdelen, materialen van derde partijen die Cheops levert in het kader van een Dienst of die Opdrachtgever aankoopt bij Cheops.
  • Werkdag: maandag t/m vrijdag van 08:00-18:00 uur (gemiddeld 8 uur per werkdag), behalve in België wettelijk erkende feestdagen.

Artikel 2 - Toepassingsgebied en wijzigingen algemene voorwaarden

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen en Overeenkomsten van en met Cheops, alsmede op de uitvoering ervan.  De Opdrachtgever wordt geacht onderhavige voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit, weze het mondeling of schriftelijk, van de beslissing tot bestelling van Producten en/of Diensten van Cheops of tot het geven van een opdracht al dan niet via ondertekening van de Offerte.

2.2       Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook niet naast deze algemene voorwaarden en de mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3       Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover Cheops dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard in de Offerte of de Overeenkomst. In dat geval verliest enkel het deel van de clausule waarvan werd afgeweken zijn geldigheid.

2.4       Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen Overeenkomst.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1       Elke aanbieding, voorstel of offerte van Cheops is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd met ondertekening door een daartoe gemachtigde.  Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft Cheops het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. Een aanbod is bindend indien Cheops dit doet met vermelding van een termijn gedurende welke het aanbod voor aanvaarding openstaat.  Een zodanige aanvaarding kan enkel schriftelijk geschieden.

3.2       Mondelinge toezeggingen van Cheops zijn niet bindend tenzij deze door haar daartoe gemachtigden schriftelijk worden bevestigd.

3.3       De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cheops of van zodra Cheops de door Opdrachtgever getekende Offerte heeft aanvaard, wat stilzwijgend kan geschieden. Later gemaakte afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig indien en van zodra Cheops deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.4       Enkel daartoe bevoegde personen zoals bestuurders en door bestuurders gevolmachtigde vertegenwoordigers kunnen Cheops juridisch verbinden. Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitingsbevoegdheid. Cheops is gerechtigd aan vertegenwoordigers en/of agenten opgegeven bestellingen niet te aanvaarden.

Artikel 4 – Wijzigingen

4.1       De afbeeldingen, specificaties en technische gegevens welke door Cheops worden vermeld, gelden slechts als inlichting en verbinden Cheops niet. Opdrachtgever staat jegens Cheops in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Cheops opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Cheops zijn aanbieding baseert.  Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Opdrachtgever zoals deze door Cheops is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.2       Wijzigingen inzake omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten evenals wijzigingen aan tekeningen, specificaties en dergelijke kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien een wijziging naar het oordeel van Cheops gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, levertijd en/of kwaliteit waaronder doch niet beperkend eventueel overeengekomen servicelevels zal zij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk na kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.

4.3       Het geheel of gedeeltelijk annuleren door Opdrachtgever van een bestelling is niet mogelijk.

Artikel 5 - Prijzen en tarieven

5.1       Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten bestellingen en Overeenkomsten, gebeurt de levering van Producten en Diensten tegen de op het moment van de levering door Cheops gehanteerde prijzen en tarieven.

5.2       Indien de prijs wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd, zal de prijs worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Cheops, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

5.3       Voor standaard werktijden, zijnde maandag t/m vrijdag van 08:00-18:00 uur geldt een uurtarief van 100%. Buiten standaard werktijden geldt een overwerktarief. Een uurtarief van 150% is van toepassing op maandag t/m vrijdag van 18:00-24:00 uur en van 00:00-08:00. Een uurtarief van 150% is van toepassing op zaterdag van 00:00-24:00 uur. Een uurtarief van 200% is van toepassing op zondag en feestdagen van 00:00-24:00 uur. Uitvoering van werkzaamheden gebeurt bij voorkeur tijdens standaard werktijden. Buiten standaard werktijden geldt overwerk. Overwerk is altijd facturabel.

5.4       Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen of expliciet door Cheops anders is aangegeven, zijn alle door Cheops gehanteerde prijzen en tarieven exclusief btw of eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, Small Order Fee, Delivery & Administration Fee, haven-, douane-, installatie-, montage-, opleiding-, transport-, reis-, verblijf- of verzendingskosten. Voor bestellingen van minder dan EUR 2500 ex BTW wordt een delivery & administration fee gerekend van EUR 25. Voor bestellingen van minder dan EUR 500 ex BTW wordt een small order fee gerekend van EUR 50.

5.5       Indien prijzen zijn vastgelegd in door Cheops gebruikte prijslijsten gelden die prijzen. De laatst gedateerde prijslijst is daarbij bindend. Van de prijslijst afwijkende prijzen kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

5.6      Bij Overeenkomsten langer dan één jaar gelden de prijzen van Cheops voor maximaal één kalenderjaar. Voor alle Overeenkomsten geldt bovendien dat de prijzen jaarlijks op 1 januari mogen aangepast worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976 in functie van parameters die de onderliggende reële kosten vertegenwoordigen, waaronder doch niet beperkend tot de loonkostevolutie binnen PC200.

5.7       Cheops behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven jaarlijks te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende, schriftelijke afspraak - vanaf het moment waarop deze door Cheops worden ingevoerd. Cheops is eveneens gerechtigd om tussentijds tarieven aan te passen omwille van gewijzigde (markt)omstandigheden. Deze aanpassingen vinden automatisch uitwerking zonder dat een getekend addendum is vereist, vijfenveertig (45) dagen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de aanpassing door Cheops aan de Opdrachtgever.

5.8       Prijzen en tarieven voor Diensten en Producten die rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk zijn van inkoopprijzen en –tarieven bij derden, kunnen in dezelfde mate van de aan Cheops aangerekende aanpassing door derden, doorgerekend worden aan de Opdrachtgever. Prijsstijgingen die derden Cheops aanrekenen met betrekking tot Producten en/of Diensten van derden die middels Cheops aan de Opdrachtgever worden geleverd, worden te allen tijde aan Opdrachtgever doorgerekend.

Artikel 6 - Facturering en betaling

6.1       Cheops factureert Producten bij of na verzending of terbeschikkingstelling van het goed. Cheops factureert Diensten op maandelijkse basis voorafgaand aan de dienstverlening of indien uitdrukkelijk is overeengekomen met de Opdrachtgever, na afloop van de dienstverlening.

6.2       De Opdrachtgever betaalt alle facturen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, zonder enige korting.  Als betalingstermijn geldt een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum voor de levering van Diensten en een termijn van acht (8) dagen na factuurdatum voor de levering van Producten, tenzij op de factuur anders is vermeld of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3       Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien de Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.4       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Cheops te verrekenen met een vordering van de Opdrachtgever op Cheops, uit welke hoofde dan ook.  Betaalde bedragen blijven verschuldigd en kunnen nooit aanleiding geven tot teruggave.

6.5       De betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Cheops gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de uitvoering van de prestaties of leveringen op te schorten en een verwijlrente van 1% per maand (of indien hoger, de wettelijke verwijlinterest) in rekening te brengen.  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt onmiddellijk en van rechtswege de gehele prijs of het saldo van de prijs en de bijkomende kosten opeisbaar evenals het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen.  Bovendien impliceert de niet betaling op vervaldag dat ten voordele van Cheops een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, van de vervallen factuur, met een minimum van 100 EUR evenals de gemaakte gerechts- en invorderingskosten.

6.6       Indien de Opdrachtgever nalaat een factuur te betalen binnen de tien (10) dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Cheops het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, zonder tot enige schadevergoeding ten aanzien van de Opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van alle (openstaande) facturen.

Artikel 7 - Duur en beëindiging

7.1       Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één (1) jaar geldt.

7.2       De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Cheops de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

7.3       Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen in geval van een wezenlijke tekortkoming van de wederpartij ten aanzien van een essentiële bepaling van de Overeenkomst en de wederpartij verzuimt een dergelijke toerekenbare tekortkoming binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij te herstellen.

7.4       Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven gericht aan de wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder opzegtermijn, onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd enig ander recht van de beëindigende partij indien de wederpartij: (i) in staat van faillissement wordt verklaard of zich in geval van kennelijk onvermogen of staking van betaling bevindt; (ii) haar activiteiten al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk stopzet; (iii) beëindigd of geliquideerd wordt; of (iv) een vereffenaar of een bewindvoerder wordt aangesteld voor het beheer van de eigendommen of activa van de andere partij.

7.5       Bij beëindiging van de Overeenkomst door één der partijen staakt Cheops de verlening van de Diensten en dient Opdrachtgever Cheops terstond alle tot en met de datum van de beëindiging verleende Diensten te betalen.   Alle gegevens van Opdrachtgever die zich op datum van beëindiging bij Cheops bevinden, zullen aan de Opdrachtgever in standaardformaat op kosten van Opdrachtgever worden geretourneerd, behalve indien Opdrachtgever schriftelijk verzoekt deze gegevens te vernietigen.  Indien dit door Partijen noodzakelijk wordt geacht, zal Cheops tegen vergoeding en in samenspraak met de Opdrachtgever meewerken aan een kwalitatieve en kwantitatieve overdracht naar Opdrachtgever en/of derde partij. Medewerking aan overdracht wordt verleend aanvangend direct na beëindiging van de Overeenkomst. Cheops draagt daarbij eigendommen en verantwoordelijkheden over aan Opdrachtgever, niet aan derden, en wordt gevrijwaard van alle verantwoordelijkheden.

7.6       Tussentijdse opzeg van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk buiten de gevallen bedoeld in artikel 7.2, 7.3 en 7.4. In ieder geval blijven bij tussentijdse of laattijdige opzeg de vergoedingen onverminderd verschuldigd tot op de eerstvolgende vervaldag.

7.7       Wijzigingen van de afgesproken volumes (van diensten) in gevolge een beslissing van de Opdrachtgever of het niet halen van de afgesproken volumes (van diensten), leiden enkel tot een pro rata aanpassing van de prijs indien deze aanpassingen in min niet meer bedragen dan 20% van de initieel afgesproken volumes (van diensten), ongeacht of dit het gevolg is  van een eenmalige of opeenvolgende aanpassingen.  Opdrachtgever bevestigt dat bij aanpassingen van de volumes (van diensten) in min met meer dan 20% ten aanzien van de initieel overeengekomen volumes (van diensten), ongeacht of dit het gevolg is  van een eenmalige of opeenvolgende aanpassingen, de prijs niet verder pro rata zal worden aangepast en de totale prijszetting van de geleverde producten en/of diensten door Cheops opnieuw bepaald kan worden rekening houdend met het lagere effectieve volume.

Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst in gevolge een beslissing van de Opdrachtgever wijzigingen aan de afgesproken volumes (van Diensten) plaatsvinden of de volumes (van Diensten) dermate wijzigen of de afgesproken volumes (van Diensten) niet worden gehaald zodat de uitvoering van Overeenkomst onrendabel wordt voor Cheops, dan heeft Cheops het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder schadeloosstelling en met inachtname van een opzegtermijn van (6) zes maanden.

7.8       In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke dan reden ook, zullen in geval door Cheops voor de Opdrachtgever specifieke investeringen zijn aangegaan of specifieke overeenkomsten zijn afgesloten, de gedane investeringen tegen de restwaarde en/of de gesloten contracten door Opdrachtgever worden overgenomen. Voor investering geldt als grondslag voor de restwaarde een afschrijvingstermijn van 60 maanden, voor contracten geldt de resterende contracttermijnen.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden

8.1       Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een correcte onderlinge samenwerking.  Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Cheops gewenste medewerking verlenen.

8.2       Cheops voert de door of namens haar te verrichten Diensten op vakbekwame en zelfstandige wijze uit.  De door Cheops aangegane verplichtingen zijn middelenverbintenissen. Enkel Cheops is verantwoordelijk voor haar medewerkers en Opdrachtgever voert onder geen enkel beding enig gezag, leiding of toezicht uit op de medewerkers van Cheops.   Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de werkzaamheden aan de door Cheops ingezette medewerkers kenbaar maken.

8.3       Opdrachtgever draagt het risico van de selectie en geschiktheid van de door Cheops te leveren zaken, Producten en/of Diensten.

8.4       Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. In geval medewerkers van Cheops op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals toegang tot computerruimten en systemen en een werkruimte welke zal voldoen aan de wettelijke eisen, met computer- en netwerkfaciliteiten.

8.5       Indien Opdrachtgever in verband met de Diensten en Producten van Cheops, programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Cheops ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Cheops nodig mocht hebben.

8.6       Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Cheops mogelijk te maken, zal Opdrachtgever steeds tijdig alle in redelijkheid door Cheops te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Cheops verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.    Cheops zal Opdrachtgever periodiek inlichtingen verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden.

8.7       Indien en voor zover Cheops programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft de programmatuur, de (licentie)voorwaarden van de desbetreffende derde in de verhouding tussen Cheops en Opdrachtgever van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 - Levering; risico en eigendomsoverdracht

9.1       Iedere levering dient beschouwd te worden als een afzonderlijke transactie en wordt uitgevoerd op risico van de Opdrachtgever, zelfs indien de Producten vrachtvrij reizen. De levering geschiedt in principe op de voorziene leveringsdatum zonder dat Cheops deze datum kan waarborgen. Cheops zal naar best vermogen de Opdrachtgever tijdig informeren omtrent mogelijke wijzigingen van de leveringsdatum. Deze leveringsdatum geldt louter als een indicatie. Geen enkele vertraging of gebeurtenis kan aanleiding geven tot eender welke afhouding, of tot het vorderen van schadevergoeding, noch een reden zijn tot contractbreuk.

9.2       Vanaf levering bij Opdrachtgever gaat het risico van de verkochte Producten volledig over op de Opdrachtgever, die vanaf dat ogenblik zal instaan voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken en alle schade aan of door deze Producten veroorzaakt.

9.3       De eigendomsoverdracht van verkochte Producten aan Opdrachtgever vindt slechts plaats na volledige betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de Opdrachtgever.

Artikel 10 - Garanties

10.1     De juistheid van de levering of Dienst moet bij ontvangst nagezien worden door Opdrachtgever, die onmiddellijk bij de levering dient na te gaan of de levering overeenstemt met de bestelling.

10.2     Een klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde Producten en Diensten, zal enkel in aanmerking kunnen worden genomen indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon, prestatiestaat of werkorder wordt vermeld en ten laatste binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de Producten of Diensten per aangetekend schrijven meegedeeld wordt aan de maatschappelijke zetel van Cheops.  Klachten omtrent de Producten of Diensten ontheffen Opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

10.3     De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van Producten beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant en binnen de door fabrikant voorziene waarborgperiode. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast worden gevorderd. De Producten dienen steeds door de Opdrachtgever in de originele verpakking te worden teruggezonden.  Blijken de Producten na controle door de fabrikant niet defect te zijn, is een manipulatie- en administratiekost van EUR 100,- verschuldigd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1     Indien één der Partijen tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere Partij hem deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn van minstens dertig (30) dagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de wanprestatie te bevatten zodat de wederpartij in staat is adequaat te reageren.

11.2     De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden c.q. te lijden schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Cheops meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Cheops vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

11.3     De in artikel 11.2 bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, ongeacht het aantal  gebeurtenissen, beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de vergoedingen (exclusief BTW) welke jaarlijks zijn verschuldigd voor de desbetreffende ingebrekeblijvende Dienst, met uitzondering van staffing Diensten waarvoor de aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal het bedrag gelijk aan de vergoedingen (exclusief BTW) welke gedurende zes (6) maanden zijn verschuldigd voor de ingebrekeblijvende staffing Dienst. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade onder enige Overeenkomst meer bedragen dan EUR 50,000-.

11.4     De in artikel 11.2 bedoelde aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan winstderving; omzetderving; gemiste besparingen; schade door bedrijfsstagnatie; verlies van data; reputatieschade; kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade; andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 11.3.

11.5     De in artikel 11.3 opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of indien sprake is van fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van schadeverwekkende partij.

11.6     In geval een gebeurtenis schade voor een van de Partijen met zich mee kan brengen, zullen Partijen zich er voor inspannen en maatregelen nemen (waaronder bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van menskracht en middelen) om de gevolgen van deze gebeurtenis en de schade te beperken. Partijen zullen elkaar hierbij bijstaan.  Cheops is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van de door Cheops geleverde Diensten of Producten.

11.7     Cheops vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken die stellen dat de Diensten of een deel daarvan inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Cheops tegen aanspraken die stellen dat de afname van de Diensten en/of de programmatuur welke Opdrachtgever aan Cheops ter beschikking stelt voor de levering van de Diensten of een deel daarvan inbreuk maken op rechten van derden. Cheops zal Opdrachtgever en Opdrachtgever zal Cheops vrijwaren tegen alle schade en kosten (waaronder de redelijke kosten van rechtsbijstand) van Opdrachtgever cq. Cheops in dit verband.

Artikel 12 – Overmacht

12.1     Overmacht is een tekortkoming die niet aan de schuld van een Partij te wijten is en eveneens niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die Partij komt.            Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: algemene stakingen, overmacht van leveranciers, gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur (van derden) waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Cheops is voorgeschreven, storingen in het elektriciteits- of communicatienetwerk, brand, ontploffing, embargo, oorlog, natuurrampen en terrorisme., verstoringen veroorzaakt door Opdrachtgever en/of derde Partijen.

12.2     Indien één der Partijen gedurende een periode van meer dan 30 (dertig) dagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan en dit onverminderd de betalingsverplichtingen.

Artikel 13 - Rechten van intellectuele en industriële eigendom

13.1     Op grond van de Overeenkomst worden geen rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder onder meer zijn begrepen handelsnamen, merknamen en beeldmerken, aan een andere Partij overgedragen. Voor een dergelijke overdacht is een separate overeenkomst vereist, waarin zo'n overdracht uitdrukkelijk wordt geregeld.

13.2     Indien Opdrachtgever programmatuur aan Cheops ter beschikking stelt voor het leveren van de Diensten, dan kent Opdrachtgever aan Cheops een niet exclusief recht om de programmatuur, welk recht is beperkt tot het gebruiken, (doen) onderhouden, (doen) verbeteren en verder te (doen) ontwikkelen ten behoeve van de Dienstverlening aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt daartoe de programmatuur aan Cheops ter beschikking, inclusief indien vereist de broncode ervan. De programmatuur van Opdrachtgever, met inbegrip van de intellectuele en industriële eigendom van bestaande en toekomstige programmatuur, zijn, blijven, respectievelijk worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van tot stand komen ervan ook als deze nog niet voltooid zijn, deze rechten worden bij de Overeenkomst op voorhand aan Opdrachtgever overgedragen.

13.3     Technieken, processen, concepten, methodologieën en dergelijke blijven de exclusieve intellectuele eigendom van Cheops en vallen zoals knowhow, kennis, kunde en ideeën onder vertrouwelijke informatie van Cheops en kunnen onverminderd door Cheops in haar bedrijfsvoering en voor het leveren van Diensten aan andere klanten worden gebruikt.

13.4     De uit de geleverde Diensten voortvloeiende resultaten worden na betaling van alle verschuldigde bedragen de eigendom van Opdrachtgever. Indien echter Cheops eigen programmatuur of programmatuur van derden gebruikt voor de levering van de Diensten dan blijven de intellectuele eigendomsrechten op deze programmatuur evenals wijzigingen, afgeleide werken of bijkomende ontwikkelingen exclusief bij Cheops cq. de derde leverancier. Opdrachtgever verwerft enkel een beperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst en louter voor het in ontvangst nemen van de Diensten.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

14.1     “Vertrouwelijke Informatie” omvat alle data uitgewisseld in het kader van de Overeenkomst, alle gegevens en kennis omtrent de relatie tussen Partijen, alsmede omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere Partij en voorts alle andere informatie en gegevens van een Partij, waarvan deze Partij kenbaar heeft gemaakt dat deze vertrouwelijk zijn, dan wel waarvan de wederpartij begrijpt of in redelijkheid moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.

14.2     Partijen verplichten zich over en weer alle redelijke maatregelen te zullen treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, waarvan zij, hun personeelsleden of voor hen werkzame derden bij de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst kennis kunnen nemen.  Partijen zullen hun werknemers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven en staan ervoor in dat de werknemers door een arbeidsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

14.3     De in het voorgaande lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt alleen niet voor gegevens met betrekking waartoe Partijen kunnen aantonen dat: (i) de gegevens al bekend waren aan derden; (ii) het gegevens van algemene bekendheid betreft; (iii) de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting; (iv) de gegevens bekend waren aan de wederpartij voor het sluiten van de Overeenkomst zonder inbreuk op een vertrouwelijkheidsverplichting.

14.4     Cheops is verplicht en draagt er zorg voor dat alle persoonsgebonden gegevens van Opdrachtgever geheim blijven en niet anders worden aangewend dan voor het doel, waarvoor zij bij Cheops beschikbaar zijn.  Partijen zijn verplicht en dragen er zorg voor dat alle wet  en regelgeving met betrekking tot persoonsgebonden gegevens (zoals bijvoorbeeld de wet bescherming persoonsgegevens) strikt wordt nageleefd.

14.5     Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever.  Cheops is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens mogelijks en uitsluitend een ‘verwerker’ in de zin van de wet inzake gegevensbescherming.  In geval Cheops namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt gelden uitsluitend de voorwaarden van de Data Processing Agreement die kan opgevraagd worden.

14.6     Cheops zal, zoveel als technisch en operationeel mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen in artikel 14.5. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Cheops begrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.7     Cheops is gerechtigd om de naam en het logo van de Opdrachtgever evenals een beschrijving van de bij de Opdrachtgever uitgevoerde Diensten als referentiemateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Artikel 15 - Kennisgevingen en overige mededelingen

15.1     Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake dienen kennisgevingen en overige mededelingen aan Partijen verband houdende met de Overeenkomst te worden gedaan aan de maatschappelijke zetel van elk der Partijen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, per koerier, of per mail met aansluitende schriftelijke bevestiging per aangetekende brief.

15.2     Kennisgevingen en overige mededelingen welke op de hierna genoemde wijzen zijn verzonden worden geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de volgende momenten:   i) indien per koerier verzonden: op het moment van afgifte door koerier aan geadresseerde;   ii) indien verzonden per aangetekende brief: op de Werkdag vermeld op het bericht van ontvangst;    iii) indien verzonden per mail (met aansluitende bevestiging per aangetekende brief): op het moment van ontvangst door de geadresseerde van de mail (als dit na 17:00 uur plaatselijke tijd is om 09:00 uur op de eerstvolgende Werkdag).

Artikel 16 - Niet afwerving

16.1     Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één (1)  jaar na afloop of beëindiging hiervan, zal geen der Partijen onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, overgaan tot (i) de indienstneming van een medewerker of van een gewezen medewerker van de wederpartij tot zes (6) maanden na de beëindiging van diens (arbeids)overeenkomst of (ii) een samenwerking aangaan op zelfstandige basis, (rechtstreeks, via enige vennootschap of via een derde), met een medewerker of een gewezen medewerker van de wederpartij tot zes (6) maanden na de beëindiging van diens (arbeids)overeenkomst, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16.2     De Partij die in strijd met Artikel 16.1 handelt, verbeurt een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding van één (1) jaar bruto loonsom van de betrokken medewerker, onverminderd het recht om bijkomende schadeloosstelling te vorderen. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de partij die met de bedoeling dit verbod te omzeilen op eender welke andere manier hetzelfde resultaat bereikt.

Artikel 17 - Overige bepalingen

17.1     Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij is het geen van de Partijen bij de Overeenkomst toegestaan om haar rechten of plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Het is weliswaar Cheops toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever rechten of plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan de met haar verbonden ondernemingen of beroep te doen op onderaannemers.  Cheops blijft volledig verantwoordelijk voor onderaannemers bij de uitvoering van de Overeenkomst.

17.2     Indien één of meer artikelen van de Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van de Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen alsdan, zo nodig in gezamenlijk overleg, zo veel mogelijk als toelaatbaar is, in de geest van de bedoeling van de ongeldige of niet verbindende artikelen de Overeenkomst nakomen. Voorts zullen Partijen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst de Overeenkomst voorzover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.

17.3     De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de Overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

18.1     De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2     Geschillen tussen Partijen, die niet binnen vijf (5) Werkdagen worden geschikt, zullen onverwijld aan het management van beide Partijen worden voorgelegd teneinde een beslissing van het management te verkrijgen. Geschillen die niet binnen vijftien (15) Werkdagen door het management zijn beslecht, zullen op verzoek van de meest gerede Partij worden beslecht door de te Antwerpen bevoegde rechter.

18.3     In spoedeisende zaken heeft elke Partij steeds het recht bij de voorzieningenrechter te Antwerpen een voorlopige voorziening in kort geding te vragen.

Meer inspiratie nodig?

U wilt graag weten op welke manier Cheops bedrijven helpt bij hun groeistrategie? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrieven met praktijkverhalen en tips.